Bajki Gadajki – I Koszaliński Konkurs Literacki na bajkę lub komiks!

Data: 01.04.2024

Zapraszamy Państwa do udziału w naszym konkursie

Bajki Gadajki

Jest to I Koszaliński Konkurs Literacki na bajkę lub komiks.

Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu:

ORGANIZATOR: 
Pałac Młodzieży w Koszalinie, ul. Bogusława II 2, 75-057 Koszalin

I. CEL KONKURSU     
Celem konkursu jest rozwijanie wrażliwości i wyobraźni,
pomysłowości i zdolności dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych,
a także kultywowanie lokalnych tradycji 
i obyczajów oraz dawnej i współczesnej historii miasta.

II. UCZESTNICY     
1. Konkurs skierowany jest do mieszkańców Koszalina w wieku od 12 do 25 lat oraz do rodzin z dziećmi poniżej 12 roku życia.
2. Konkurs dzieli się na trzy kategorie i w każdej z nich zostanie przyznana nagroda główna oraz wyróżnienia:    
a) I kategoria: 12-16 lat,    
b) II kategoria: 17-25 lat,    
c) III kategoria: rodzina z dziećmi w wieku poniżej 12 lat.

III. ZASADY KONKURSU     

1. Do konkursu można zgłosić: jedną bajkę lub jeden komiks o tematyce związanej 
z emocjami, relacjami rówieśniczymi, itp. Bohaterami utworu powinny być
przede wszystkim zwierzęta realne lub nierealne, a treść osadzona
w przestrzeni miasta Koszalin, włączając Jamno, Łabusz, Stare Bielice, Kretomino.    

2. Bajka powinna mieć dwie strony formatu A4 lub trzy strony
w przypadku wykonania do niej ilustracji ręcznych lub komputerowych, wielkość czcionki 12, interlinia 1,5. 
Bajka powinna być także opatrzona imieniem i nazwiskiem oraz datą urodzenia uczestnika.

3. Komiks powinien mieć 6 stron, przy czym na każdej stronie powinny się znajdować
minimum 4 bloki obrazkowe w poziomie w kolorze lub czarno-białe.
Komiks może być wykonany ręcznie lub komputerowo
i również opatrzony imieniem i nazwiskiem uczestnika oraz datą urodzenia.    

4. Do prac konkursowych należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia stanowiącą załącznik do regulaminu.     

5. Bajki należy przesłać w formacie PDF razem z wypełnioną kartą zgłoszenia
na adres: katarzyna.spychalska@pm.koszalin.pl lub dostarczyć w zamkniętej kopercie również 
z kartą zgłoszenia do sekretariatu Pałacu Młodzieży w Koszalinie. Utwór przesłany 
w PDF czy dostarczony osobiście powinien zawierać imię i nazwisko autora. 
Prace należy dostarczyć w terminie od 01 października do 31 października 2024 r.

6. Utwory wcześniej publikowane (w formie drukowanej czy elektronicznej) 
lub nagradzane w innych konkursach nie będą brane pod uwagę.

7. Organizator zachowuje sobie prawo do wyłączenia z udziału w konkursie
utworów naruszających prawa osób trzecich lub prawo autorskie. 

8. Prace niezgodne z regulaminem nie będą podlegały ocenie. 

9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody
na przetwarzanie danych osobowych uczestnika
oraz nieodpłatną publikację jego utworów zgodnie 
z potrzebami organizacyjnymi konkursu.

IV. TERMINARZ
Nadsyłanie prac od 1 do 31 października 2024 roku.
Ocena jury – listopad 2024 roku.
Ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi w grudniu 2024 roku.
Dokładna data zostanie podana do publicznej wiadomości
na stronie www.pm.koszalin.pl. do 22 listopada 2024 r.

V. NAGRODY 
1. Organizator powoła Komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu. 
2. O podziale nagród decyduje Komisja. Nagrodą dodatkową będzie nagranie i/lub wydanie nagrodzonych bajek według zasad ustalonych przez Komisję.
3. Nagrody mają charakter indywidualny, przy czym rodzinie z dziećmi w wieku poniżej 12 lat przyznaje się jedną nagrodę bez względu na liczbę członków rodziny.
5. Organizator nie zwraca prac nienagrodzonych. Prace te zostaną komisyjnie zniszczone po upływie miesiąca. 

Centrum Informacji Kulturalnej i Turystycznej
ul. Dworcowa 11-15, 75-201 Koszalin
poniedziałek - piątek:  9.00 - 17.00
sobota : 10.00 - 15.00
 
 
© RCIT Koszalin. Wykonanie: Strony www Słupsk
Zwiększ kontrast Powiększ font